1. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  Innkjøring
 2. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  Situasjonskart Augerød
 3. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  Oversiktskart 23-123
 4. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  Augerud merket tomt solgt ledig
 5. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  Augerod 2_1_52393
 6. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  Augerod 1 tomter merket_1_52392
 7. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  Finnskogen,Moss 466
 8. Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.
  ONM 300314 033
Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn.

Næringstomt ved Rv120 og ved innfart til raskt voksende boligområde

Kort om eiendommen

Næringstomt ved Rv120, og ved hovedadkomsten til Augerød, et større boligområde i Våler. Det er allerede ferdigbygd over 150 boliger i nærområdet, og sammen med de eksisterende boligfeltene Rød, Texnes og Dammyr, så utgjør dette et betydelig tyngdepunkt i kommunen rett øst for Moss.

Bebyggelse

Tomten selges ubebygget.Tomten er regulert til næring, kontor og tjenesteyting, og kan bebygges med 3000 m² BRA. Parkering kommer i tillegg til disse arealer.

Beliggenhet

Ved fylkesvei 120, rett etter at du har passert Rødsbrua, få kilometer fra Mosseporten.

Adkomst

Avkjøring E6 v/Mosseporten > Rv120 mot Våler, Elvestad, Stockholm 4,6 km til du har passert Rødsund Bro over Vansjø > til venstre, fortsatt på Rv120 mot Elvestad 850 m > til høyre inn Augerødveien 40 m > til venstre inn Augerødlia > stopp etter 50 m > tomten på venstre hånd.

Parkering

Opparbeides av kjøper iht. reguleringsplan og etter behov.

Tomt

Tomten er gjort byggeklare ved at den er regulert, og vei, vann, avløp og kabler er lagt klar til tomtegrense. Det er ikke foretatt noen form for opparbeidelse inne på tomten, som er relativt flat, og uten synlig fjell i dagen. Det er ikke foretatt grunnundersøkelse.
Det er signert utbyggingsavtale med rekkefølgebestemmelser som regulerer utbyggers plikter i forhold til kommunen. Avtales kan fåes av megler på forespørsel.

Augerød Næringsområde, 1591 Sperrebotn